Privatësia

Uebfaqja jonë zakonisht mund të përdoret pa siguruar të dhëna personale. Për sa kohë që të dhënat personale (p.sh. emri, adresa ose adresa e postës elektronike) mblidhen në faqen tonë të internetit, kjo bëhet gjithmonë mbi baza vullnetare për aq sa është e mundur. Këto të dhëna nuk do t’i kalohen palëve të treta pa miratimin tuaj të shprehur.
Ne do të dëshironim të theksonim se transmetimi i të dhënave përmes internetit (p.sh. kur komunikoni me email) mund të ketë boshllëqe sigurie. Një mbrojtje e plotë e të dhënave kundër qasjes nga palët e treta nuk është e mundur.
Me anë të kësaj ne shprehimisht kundërshtojmë përdorimin e të dhënave të kontaktit të botuara në kontekstin e detyrimit të ngulitjes nga palët e treta për të dërguar materiale reklamuese dhe informacioni që nuk janë kërkuar shprehimisht. Operatorët e faqeve shprehimisht rezervojnë të drejtën për të ndërmarrë veprime ligjore në rast të dërgimit të pakërkuar të informacionit reklamues, siç janë postat elektronike të padëshiruara.

Përgjegjësia për lidhje:
Referencat dhe lidhjet me faqet e internetit të palëve të treta janë jashtë fushës sonë të përgjegjësisë. Ne hedhim poshtë çdo përgjegjësi për faqet e internetit të tilla. Hyrja dhe përdorimi i faqeve të tilla në internet është në rrezik të vetë përdoruesit.

Të drejtat e autorit:
Të drejtat e autorit dhe të gjitha të drejtat e tjera për përmbajtjen, imazhet, fotot ose skedarët e tjerë në faqen e internetit i përkasin ekskluzivisht kompanisë S.Imeri GmbH ose mbajtësve të të drejtave të përmendura në mënyrë specifike. Miratimi me shkrim i mbajtësit të së drejtës së autorit duhet të merret paraprakisht për riprodhimin e ndonjë elementi.

Mbrojtja e të dhënave:
Ne si S.Imeri GmbH (këtu e tutje: “S.Imeri GmbH” ose “Ne”) dëshirojmë të përdorim këtë njoftim për mbrojtjen e të dhënave për t’u siguruar klientëve dhe vizitorëve të S.Imeri GmbH në faqen tonë të internetit informacion në lidhje me qëllimin, llojin dhe qëllimin e përpunimi i të dhënave personale. Uebfaqet dhe shërbimet tona vazhdimisht po rishikohen dhe zhvillohen. Kjo gjithashtu do të thotë që ky njoftim për mbrojtjen e të dhënave rishikohet dhe azhurnohet rregullisht. Kjo vlen veçanërisht në lidhje me metodat që ne përdorim për analizën e përdorimit, për matjen e efektivitetit të metodave të reklamimit dhe shërbimeve të krahasueshme, në veçanti nga ofruesit e palëve të treta. Statusi aktual mund të gjendet në tabelën më poshtë.

Ruajtja e cookies në pajisjen fundore:
Cookies janë skedarë të vegjël me tekst që zakonisht ruhen në shfletuesin e pajisjes terminale të klientit S.Imeri GmbH për kohëzgjatjen e sesionit aktual, d.m.th. derisa shfletuesi të mbyllet, por në disa raste edhe më pas. Një përmbledhje më gjithëpërfshirëse e cookies që ne përdorim dhe opsioni për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave nga cookies (“opt-out”) mund të gjendet në listën tabelare në fund të këtij njoftimi për mbrojtjen e të dhënave.

NA KONTAKTONI

Ne jemi të lumtur t'ju flasim për projektin tuaj.

+383 48 511 011

08:00 am - 05:00 pm

info@s-imeri.com

contact@s-imeri.com